Zdravstvena nega

4-LETNI PROGRAM

Iz prve roke

Pred štirinajstimi leti se je v okviru srednje zdravstvene šole v Postojni začela izobraževati prva generacija v programu zdravstvena nega. Od takrat je šolanje s pridobljeno izobrazbo tehnik zdravstvene nege uspešno zaključilo kar nekaj mladih, ki so svoje poslanstvo našli v zdravstvu. Nekateri se po zaključeni srednji zdravstveni šoli takoj zaposlijo, drugi pa svoje izobraževanje nadaljujejo. V videoposnetkih preverite, kam vse je naše bivše dijake popeljalo življenje.

Osebna izkaznica programa

Teoretične vsebine izobraževalnega programa zdravstvena nega se izvajajo v srednji zdravstveni šoli v Postojni v SGLŠ Postojna, dijakinje in dijaki praktična znanja pridobivajo v specializiranih, tematsko opremljenih učilnicah, ki si jih lahko ogledate v fotogaleriji. Pomemben del izobraževanja je tudi prostovoljstvo, za katerega se vsako leto odloči veliko naših dijakov, saj jim to omogoča, da svojo željo po pomoči drugim udejanjajo na raznolike načine.

Prostovoljstvo

Vpisni pogoji

V program SSI zdravstvena nega se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

V program se ne morejo vpisati kandidati, ki so uspešno zaključili programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij in opravili zaključni izpit oziroma poklicno maturo ali maturo.

Za več informacij vam je na voljo naša svetovalna delavka Petra Prelc na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33 ali preko e-pošte petra.prelc@guest.arnes.si.

Vsebine programa

Predmetnik srednjega poklicnega izobraževanja zdravstvena nega sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikulum.

Oglej si predmetnik

Zakaj ravno v Postojno?

Šola ni le pouk

Srednja zdravstvena šola v Postojni se aktivno vključuje v širšo in lokalno okolico in postaja njen nepogrešljivi del. Pomembnejše dni, ki se dotikajo stroke, obeležimo s projektnimi dnevi, delavnicami, predavanji; ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni skupaj z dijaki sodelujemo tudi pri modri osvetlitvi šole (modra barva je simbol sladkorne bolezni). Dijake tretjega letnika popeljemo na strokovne ekskurzije po Balkanu, ostale letnike na strokovne ekskurzije po Sloveniji. Udeležujemo se številnih tekmovanj in na mnogih dosegamo zavidljive rezultate. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester organiziramo sedaj že tradicionalno prireditev Zdravstvena teče. 

Novoletni vrtiljak

Ob izteku leta se po šolskih hodnikih razlega smeh, iz učilnic se sliši božična glasba, hodniki dišijo po cimetu in klinčkih. V različnih delavnicah dijaki izdelujejo okraske, voščilnice, masažne ploščice, pečejo piškote, zavijajo novoletna darila, iščejo zaklad itn. SGLŠ Postojna že vrsto let v decembru sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v dobrodelni akciji zbiranja daril za otroke v stiski. Darila zavijejo dijaki na novoletnem vrtiljaku. Z gotovostjo lahko rečemo, da je novoletni vrtiljak dogodek, ki ga dijaki čakajo že septembra.

Projekti

Dijakinje in dijaki programa zdravstvena nega se vsako leto udeležujejo številnih projektov. Vsem projektom je skupno, da jih sooblikujejo dijaki in v projekte vnašajo sveže ideje, mladostno razigranost in zanos. Dijaki izvajajo meritve vitalnih funkcij, stanovalce domov starejših občanov vozijo na sprehode, v različnih izvedbah ozaveščajo ob svetovnih dnevih oživljanja, zasvojenosti in duševnega zdravja. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni obarvajo šolo in dijaški dom v modro svetlobo. Maja 2019 so skupaj z učitelji organizirali razstavo o Nikoli Tesli.

Strokovne ekskurzije

Tradicionalna ekskurzija je večdnevni obisk Balkana (Hrvaška, Bosna, Srbija), kjer se bodoči tehniki zdravstvene nege srečajo z zgodovino, kulturo in zanimivostmi teh krajev. Obiščejo lokalne zdravstvene šole in tako spoznajo delovanje tujih zdravstvenih in izobraževalnih sistemov. Srečanja z vrstniki poskrbijo za tkanje prijateljskih vezi. V okviru 1. letnika programa zdravstvena nega se dijaki udeležijo spoznavnega tabora v naravi. Tekom šolanja obiščejo sejem Narava zdravje, Urgentni center Šempeter, laboratorij, tovarno zdravil Krka Novo mesto in številne druge zavode in organizacije.

Tekmovanja

Naravoslovna, jezikoslovna, športna, tekmovanja iz stroke … SGLŠ-jevci in z njimi tehniki zdravstvene nege razvijamo zdrav tekmovalni duh, kjerkoli že tekmujemo. Tekmovanja spodbujajo zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov oziroma aktivnosti, kjer se tekmovanje organizira. Prestiž medalje, priznanja ali pokala pač tudi nekaj velja, še več pa podpora sošolcev in učiteljev, na katero lahko SGLŠ-jevci vedno računajo.

Zdravstvena teče

Srednja zdravstvena šola v Postojni je s prireditvijo Zdravstvena teče edinstvena med zdravstvenimi šolami. S tekom po ulicah Postojne, z ramo ob rami s sošolci, učitelji, ravnateljico in drugimi gosti, dijaki srednje zdravstvene šole s tradicionalnim tekom po postojnskih ulicah obeležijo svetovni dan medicinskih sester. Med tekom se ustavijo v zdravstvenih in socialnih ustanovah in si z bodočimi kolegi izmenjajo voščila ob prazniku. S tekom in številnimi vzporednimi dogodki naši dijaki uresničujejo eno od temeljnih nalog medicinskih sester – promocijo zdravja.

Erasmus+

Srednja zdravstvena šola v Postojni v okviru programa zdravstvena nega izvaja raznolike projekte s področja zdravstva, v katere se vključujejo dijaki in učitelji. Opravljanje praktičnega usposabljanja učiteljev in dijakov v tujini (Finska, Španija) prispeva k večji odprtosti šole in strokovnemu razvoju vseh.

Tehniki zdravstvene nege v 3. letniku opravljajo tritedensko praktično usposabljanje v tujini. Tja se odpravijo v dvojicah in čeprav je v času njihove mobilnosti organizirano in poskrbljeno za njihovo bivanje, prehrano in mentorstvo, so izkušnje samostojnega življenja v tujini brez neposredne pomoči staršev in učiteljev neprecenljive. Dijaki širijo obzorja, spoznavajo nove kulture, navade in tuje jezike, se povezujejo s sovrstniki zunaj meja Slovenije ter krepijo samozavest in medkulturne kompetence.

 

In ko končam?

Dijaki se lahko zaposlijo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih starejših občanov, varstveno delovnih centrih in podobnih ustanovah, z razširitvijo znanja v okviru odprtega kurikuluma pa tudi v zdraviliški dejavnostih, velnesih, centrih zdravja…

Dijaki, ki uspešno zaključijo program zdravstvena nega lahko nadaljujejo šolanje v več različnih izobraževalnih oblikah:

  • v višjih šolah (npr. kozmetika, velnes, ustni higienik …) – dijaki se lahko vpišejo v višjo šolo, ko uspešno opravijo poklicno maturo. Po uspešno zaključenem višješolskemu programu si študent pridobi VI. stopnjo izobrazbe.
  • v visokih strokovnih študijskih programih prve bolonjske stopnje (npr. babištvo, zdravstvena nega, radiološka tehnologija, delovna terapija…) – pogoj za vpis je uspešno opravljena poklicna matura ali matura. 
  • v univerzitetnih študijih programih prve bolonjske stopnje (npr. sanitarno inženirstvo, fizioterapija in kineziologinja… ) – pogoj za vpis je uspešno opravljena splošna matura; določene univerzitetne študijske smeri pa sprejemajo dijake, ki so opravili poklicno maturo in peti predmet na ravni splošne mature. Vsako leto našim dijakom omogočimo pripravo na izpitno enoto, ki je del splošne mature in jo dijaki opravljajo kot peti predmet; le to jim odpre možnosti nadaljevanja šolanja na univerzitetni študijih. 

Bistvena razlika med visokošolskimi študijskimi programi in univerzitetnimi študiji je, da so prvi bolj povezani s praktičnimi znanji in so osnova za zaposlitev, medtem ko so drugi osnova za drugo bolonjsko stopnjo in raziskovanje. Obema študijema je skupno, da se po koncu študentje lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo šolanje. 

Skupno višjim šolam in visokošolskim strokovnim študijskim programom prve bolonjske stopnje je, da če je na omejitev vpisa se izbor načeloma opravi glede na splošni učni uspeh pri poklicni maturi in splošni učni uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, pri čemer so dijaki strokovnih šol v prednosti, saj načeloma veljajo za nekoliko lažje od gimnazij kar posledično pomeni, da imajo dijaki z enakim vložkom v strokovnih šolah boljši učni uspeh.

  • v maturitetnem tečaju – je izobraževalni program, ki traja 1 šolsko leto. Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, da z ustrezno pripravo opravijo splošno maturo. Ko dijak uspešno opravi splošno maturo, so njegove vpisne možnosti za nadaljevanje šolanja na univerzi izenačene z gimnazijskimi maturanti.
  • v poklicnem tečaju – poklicni tečaj je primeren za dijake, ki si želijo spremeniti poklic. Poklicni tečaj traja 1 leto in v tem letu si dijak pridobi strokovna znanja z novega področja, splošna znanja se mu pa priznajo iz prejšnjega programa. Po enem letu opravijo poklicno maturo in se lahko zaposlijo v novem poklicu ali pa nadaljujejo šolanje.